De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te
gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze
website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van onze site:

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen
rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel voorbeeld creatie
zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij
gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Voorbeeld creatie garandeert
evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Voorbeeld creatie wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie
en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten:

Wanneer de https://www.bertschilderwerken.nl links naar websites van derden weergeeft, betekent dit
niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden
aanbevolen. Bert Schilderwerken is niet aansprakelijk  voor de inhoud, het gebruik of de
beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het
gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Informatie gebruiken:

Bert Schilderwerken behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met
betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch
materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website voor commerciële
doeleinden over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te
verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Bert Schilderwerken of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden en delen voor eigen persoonlijk gebruik of voor niet commerciële doeleinden.

Wijzigingen:

Bert Schilderwerken behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere
aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website
aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht:

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in Nederland